ลำดับ รหัส
แบบฟอร์ม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SCI-001 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
102 KB
2
SCI-002 แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มรายวิชา
73 KB
3
SCI-003 แบบฟอร์มคำร้องขอถอนรายวิชา
51 KB
4
SCI-004 แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกรายวิชา
68 KB
5
SCI-005 แบบฟอร์มคำร้องโอน-ยกเว้นรายวิชา
103 KB
6
SCI-006 แบบฟอร์มคำร้องขอเรียนสมทบ
371 KB
7
SCI-007 แบบฟอร์มคำร้องขอใบเทน
368 KB
8
- แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา - - KB -
9
SCI-009 แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษา
372 KB
10
SCI-010 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา
93 KB
11 SCI-011 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
107 KB
12 SCI-012 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
108 KB
13
SCI-013 แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
115 KB
14 SCI-014 แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดวิชาเพิ่ม
207 KB
15 SCI-015 แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
113 KB
16
SCI-016 แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
376 KB
17
- แบบฟอร์มใบจองวิชาเรียน (ต่างกลุ่ม)
-
- KB -
18
SCI-018 แบบฟอร์มใบสมัคร
128 KB
19
SCI-019 แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์ฯ
155 KB
20 SCI-020 แบบฟอร์มขอย้ายสาขาวิชา
146 KB
21 SCI-021 แบบฟอร์มขอกรณีที่ไม่มาสอบปลายภาค
377 KB
22 SCI-022 แบบฟอร์มขอลาออก
371 KB
23 SCI-023 แบบฟอร์มขอลงเกิน 15 หน่วยกิต
375 KB
24 SCI-024 แบบฟอร์มขอ Password และพิมพ์ใบลงทะเบียน
372 KB
25 SCI-025 แบบฟอร์มขอชำระเงินลงทะเบียน
372 KB
26 SCI-026 แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการเรียน
371 KB
27 SCI-027 แบบฟอร์มขอตั๋วเดือนลดราคาค่ารถ
368 KB
28 SCI-028 แบบฟอร์มขอใบรายงานผลการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน
376 KB
29 SCI-029 แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)
374 KB
30 SCI-030 แบบฟอร์มขอใบรับรองความประพฤติ
28 KB
31 SCI-031 แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
39 KB