ลำดับ รหัส
แบบฟอร์ม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
1
SC-I สารบัญ 15 KB
2
SC-II ใบปะหน้าเล่มสรุปโครงการ
57 KB
3
SC-01 บทสรุปผู้บริหาร 32 KB
4
SC-02 โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ 255 KB
5
SC-03 กำหนดการการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 35 KB
6
SC-04 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงาน - - -
  SC-04.1 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยอธิการบดี
(กรณีมีบุคคลภายนอกหรือคณบดีเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน)
79 KB
  SC-04.2 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยคณบดี 79 KB
7
SC-05 หนังสือขออนุมัติเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 166 KB
  SC-05.1 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 52 KB
  SC-05.2 หนังสือเชิญวิทยากรภายใน 87 KB
8
SC-06 คำกล่าวรายงาน 39 KB
9
SC-07 คำกล่าวเปิดงาน 25 KB
10
SC-08 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 44 KB
11
SC-09 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) - - -
12 SC-10 ภาพพิธีเปิดงานพร้อมคำบรรยาย 23 KB
13 SC-11 ภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย 23 KB
14 SC-12 ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ (บริการวิชาการ/พัฒนานักศึกษา/อบรม/สัมมนา) - - -
15 SC-13 สรุปผลการทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ - - -
16 SC-14 ตัวอย่างแบบประเมิน 106 KB
17 SC-15 สรุปผลการประเมิน 39 KB
18 SC-16 สรุปความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 25 KB
19 SC-17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 113 KB
20 SC-18 เอกสารแนบท้าย - - -
  SC-18.1 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 34 KB
  SC-18.2 รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 15 KB
  SC-18.3 รายชื่อบุคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ 35 KB
21
- แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อวัสดุ/จ้างเหมา 98 KB
22
-

แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่าอาหาร/
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าใช้จ่ายไปราชการ

106 KB
23
- บันทึกข้อความขอใช้รถ 2,472 KB
24
- แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 3,626 KB