นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นภารกิจหลักและ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามศาสตร์พระราชา

กิจกรรมประกวดโมเดลศาสตร์พระราชา

กิจรรมแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว และขนมหวานที่มีส่วนประกอบจากมะพร้าว

กิจกรรมประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ กับศาสตร์พระราชา

กิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Infographics