วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด ณ ส่วนงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

#การเพาะเลี้ยงกบ #กิจกรรมผสมเทียมปลาน้ำจืด
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th