โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ "เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind" ครั้งที่ 2 จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422
ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184
โทรสาร 0-3856-8185

site index