วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ณ อาคารหอชมธรรมชาติ หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422
ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184
โทรสาร 0-3856-8185

site index