ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ของชุมชน ร่วมกับองค์การการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 เรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th