#โครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อร่วมกันศึกษาหาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#แนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th