วันที่ 8 มีนาคม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัด "โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ณ วัดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ประเด็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่"

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185
Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru
Website : http://science.rru.ac.th