วันนี้ 7 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอพนมสารคาม เขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185

Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru

Website : http://science.rru.ac.th