วันนี้( 5 มี.ค.62) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ประเด็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ โรงเรียนวัดหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
#การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184
โทรสาร 0-3856-8185
http://science.rru.ac.th

Share This Post
image