วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ รองคณบดีวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน และอาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่บริการและบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นโดยได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทของชุมชนและได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184
โทรสาร 0-3856-8185
http://science.rru.ac.th

Share This Post
image