วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยใช้หลัก 3Rs และผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184
โทรสาร 0-3856-8185
http://science.rru.ac.th

Share This Post
image