เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้นำแกนหลักในการจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind" งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตน และ พัฒนางาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาลัยฯ เข้าร่วมในการอบรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 น. ที่ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Share This Post
image