สาขาวิชาเคมี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยจากการทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Share This Post
image