ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี เอี่ยมสะอาด ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา
อาจารย์ ระดับ 8
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อาจารย์วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
อาจารย์ ระดับ 7
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์)
อาจารย์สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
อาจารย์ ระดับ 6
วท.บ. (ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง
อาจารย์ ระดับ 6
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี), ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
อาจารย์พิไลพร หนูทองคำ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ประสบพร จุลบุตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไพรแก่น เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ