อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วนศาสตร์), วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ ระดับ 7
วท.บ. (ประมง), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วาริชศาสตร์), วท.ม (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์จงภร มหาดเล็ก เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)