อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
วท.บ. (สาธารณสุข), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Graduate Cert.in Interdisciplinary Study
อาจารย์ ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, สธ.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปร.ด. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ เลขานุการ
พนักงานสัญญาจ้าง
วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย