อาจารย์นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภกานด์ หน่ายคอน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วาริชศาสตร์), วท.ม. (วิทยาสาสตร์ชีวภาพ)
อาจารย์นรากร ศรีสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), วท.ม. (เทคโนโลยีทางการอาหาร)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ฐิติพร ดิศวนนท์ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. ชีววิทยา (พันธุศาสตร์), วท.ม. (พันธุศาสตร์)