อาจารย์ปรารถนา มณีฉาย ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ค.บ.(คณิตศาสตร์), ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), Ph.D. (Mathematic Education)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ค.บ.(คณิตศาสตร์), ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์), ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (สถิติ) , ปร.ด. (สถิติ)
อาจารย์วรากร สุดสงวน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์นันทพร บุญสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (สถิติประยุกต์), วท.ม. (สถิติ)
อาจารย์ภควดี สุดสงวน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์สมพล พวงสั้น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ภาสกรณ์ ยอดสอน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์)