นายทวีทรัพย์ เจือพานิช
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. เคมี, วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)