ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร ประธานสาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง, Graduate Cert.in Quality Nursing and Health Care Management
ส.บ. (การบริหารสาธารณสุข), พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), พย.ม. (การพยาบาลศึกษา), ส.ด. (สุขศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
อาจารย์ระดับ 6
วท.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา), ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
อาจารย์ ดร.รพีพัฒน์ ศรีมาลา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา), ปร.ด.
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ศศ.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษา), ปร.ด. (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา)
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ศิรินันท์ คำสี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
พท.ปบ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), สม. (การจัดการสุขภาพ)
อาจารย์นันท์นภัส ธนฐากร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษา)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์สุปราณี จ้อยรอด
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (การวิจัยกรรมศาสตร์ประยุกต์)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สาธารณสุขศาสตดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
อาจารย์อรชุมา หนูน้อย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)