อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี ประธานสาขา อาจารย์ ระดับ 7
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์), ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร งามสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (สัญญาจ้าง)
M.S. (Home Economics Education), M.Ed. (Elementary Education)
อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ), คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) , บธ.ม. (การจัดการธรุกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)