อาจารย์นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัฐ ประธานสาขา
อาจารย์ ระดับ 7, วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
M.Sc. Information Technology Graduate Diploma in Interdisciplinary Study
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
อาจารย์วัชรพงษ์ ครูเกษตร
อาจารย์ ระดับ 7
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว
อาจารย์ ระดับ 7
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์นุชจรินทร์ ครูเกษตร
อาจารย์ ระดับ 7
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
อาจารย์ ระดับ 6, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), Ms.C. (Computer Science)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย
อาจารย์ ระดับ 8, ค.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.Sc. (Computer Imformation Science ), Ph.D. (Information Science)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), สต.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยสารสนเทศ)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์นวลปราง แสงอุไร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ณัฐวุฒิ แก้วศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ ดร.อภิรดี พุดเผือก
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
อาจารย์ภิพัทรา สิมะโรจนา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ศศ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (คอมพิวเตอร์)
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
อาจารย์ ระดับ 6
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา)