ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ระดับ 7
วท.บ.(ครุศาสตร์เกษตร), วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร), กศ.ด.(วิทยาศาสตร์การศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
อาจารย์ ระดับ 7, กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Tropical Agriculture)
อาจารย์กิติธนนท์ สุวพานิชกิตติกร
อาจารย์ ระดับ 6, วท.บ.(เกษตร), วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
อาจารย์ทสพล รวมฉิมพลี เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช), วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)