ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ผศ.วัชรากร  พาหะนิชย์
อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์
อาจารย์ณัฐพร  สนเผือก
ศ.ดร.อมรรัตน์  เจริญชัย
รศ.ดร.วิษณุ  เพชรภา
รศ.ดร.นพคุณ  ศิริวรรณ
นายสมนึก  ทักษิณา
นายบรรจง  นิสภวาณิชย์
ผศ.ดร.สถาพร  ดียิ่ง
อาจารย์จารุวรรณ  สุนทรเสณี
อาจารย์ชนะพล  สิงห์ศุข
รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ
ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร  สามารถ
นายพลรัตน์ สร้างวัด
นายวิฑูรย์  พูลสวัสดิ์
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนประธานสาขาวิชา
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ