ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

รองคณบดีวางแผน พัฒนา และวิจัย

อาจารย์ผุสดี ภุมรา

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

อาจารย์ณัฐฐพร สนเผือก

รองคณบดีวิชาการ

นายพลรัตน์ สร้างวัด

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ศิรินันท์ คำสี

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา

ผู้ช่วยคณบดี