ศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข

By root March 26, 2019 (No)

#ศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข คือ การส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและธรรมนูญสุขภาพโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

By root March 26, 2019 (No)

#พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 7 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และพัฒนาหลักสูตรใหม่ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุงปี 2564 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน

By root March 26, 2019 (No)

#นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน วันนี้ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ศิรินันท์ คำสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้นวัตกรรมก้านตาลคลายเส้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชุน : กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อบริการวิชาการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น สร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน และสร้างคุณธรรมจริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

By root March 26, 2019 (No)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน และคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนใบสมัครงาน (resume) และบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru […]

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUC 2 2019 ครั้งที่ 7

By root March 25, 2019 (No)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ในการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUC 2 2019 ครั้งที่ 7 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน และได้รับการตอบรับให้ได้รับการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 2 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล good paper 1 ผลงาน ได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า “หนูจ๋าลาก่อน Goodbye mouse” ผู้นำเสนอได้แก่ นายสืบพงศ์ สุขมาก และนายเกรียงไกร ก๊กเฮง โดยมีอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

ศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข

By root March 25, 2019 (No)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ศิรินันท์ คำสี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในรายวิชาการสาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมได้เรียนรู้นอกห้องเรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข คือ การส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด

By root March 13, 2019 (No)

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงกบ และการผสมเทียมปลาน้ำจืด ณ ส่วนงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #การเพาะเลี้ยงกบ #กิจกรรมผสมเทียมปลาน้ำจืด #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th

เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind 2

By root March 13, 2019 (No)

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ “เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind” ครั้งที่ 2 จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 http://science.rru.ac.th

การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช

By root March 13, 2019 (No)

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ณ อาคารหอชมธรรมชาติ หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา #การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3ช #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 http://science.rru.ac.th

รายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน

By root March 10, 2019 (No)

ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ของชุมชน ร่วมกับองค์การการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 เรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5828, 0-3856-8184 โทรสาร 0-3856-8185 Line : […]