หลักสูตรอบรมด้านวิทยาศาสตร์

By root March 5, 2019 (No)

หลักสูตรปฏิบัติการทางฟิสิกส์  หลักสูตรละ  600   บาท/คน /วัน  ใบสมัครอบรมค่ายวิทย์ š  หลักสูตร ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์พื้นฐาน กลศาสตร์ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงตึงผิว ยังมอดูลัส โมเมนต์ความเฉื่อย แสงและเสียง ได้แก่ โซโนมิเตอร์ ท่อคลื่น สเปกตรัมของแสง การวัดความเร็วแสง อุณหพลศาสตร์ ได้แก่ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะ š  หลักสูตรฟิสิกส์ 2 แม่เหล็กไฟฟ้า การหาค่าสนามแม่เหล็กโลก โมเมนต์แม่เหล็ก ศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดโซลีนอยด์ เครื่องชั่งกระแส š  หลักสูตรฟิสิกส์ 3 ฟิสิกส์แผนใหม่ กฎกำลังสองผกผัน ค่าคงที่ของแพลงค์ การแผ่รังสีของวัตถุดำ ค่าประจุต่อมมวลของอิเล็กตรอน (e/m) š  หลักสูตรฟิสิกส์ 4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน š  หลักสูตรฟิสิกส์ 5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ […]

ด้านงานวิจัย

By root February 25, 2019 (No)

ข้อมูลด้านงานวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

งานด้านประกันคุณภาพ

By root February 7, 2019 (No)

คู่มือ ลำดับ เอกสาร 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด ประกาศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับ ประกาศหลักเกณฑ์ 1 การงดใช้เกณฑ์ 12 ข้อ องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด 2 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    ดาวน์โหลด 3 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดาวน์โหลด ลำดับ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด 2 ระบบและกลไกด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด ลำดับ รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1 องค์ประกอบที่ 1 ดาวน์โหลด 2 องค์ประกอบที่ 2 ดาวน์โหลด 3 องค์ประกอบที่ 3 ดาวน์โหลด 4 องค์ประกอบที่ 4 ดาวน์โหลด 5 องค์ประกอบที่ 5 ดาวน์โหลด 6 องค์ประกอบที่ 6 ดาวน์โหลด 7 […]

งานแผนและงบประมาณ

By root February 7, 2019 (No)

ข้อมูลด้านแผนพัฒนาและวิจัย ลำดับ เอกสารประเภท 1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2559 ดาวน์โหลด 2 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557-2560 ดาวน์โหลด 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ (2557-2559) ดาวน์โหลด 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 6 ตารางความสอดคล้องของกลยุทธ์คณะกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 7 รายงานไตรมาส 1-4 ปี 2557 ดาวน์โหลด 8 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปี 2557 ดาวน์โหลด 9 รายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

By root February 7, 2019 (No)

ลำดับ เอกสาร 1 แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด 2 การถอดบทเรียนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด 3 บทความวิจัย ดาวน์โหลด 4 เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย ดาวน์โหลด 5 Active Learning ดาวน์โหลด 6 การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนคิการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) และการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (เอกสารการเบิกจ่าย)

By root February 7, 2019 (No)

  แบบฟอร์ม ไฟล์ ยืมเงิน ปะหน้ายืมเงิน_BM ดาวน์โหลด ยืมเงิน ดาวน์โหลด เบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ PM1 – ปะหน้าซื้อจ้าง ดาวน์โหลด PM2 – บันทึกข้อความขออนุญาตซื้อ ดาวน์โหลด PM3 – แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ดาวน์โหลด PM4 – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ ดาวน์โหลด PM5 – รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด PM6 – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการซื้อ ดาวน์โหลด PM7 – รายการสั่งซื้อ ดาวน์โหลด ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างเหมาทุกกรณี และจ้างเช่า ดาวน์โหลด เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา HC1 – ปะหน้าจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC2 – บันทึกข้อความขออนุญาตจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC3 – แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดจ้างเหมา ดาวน์โหลด HC4 – […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (อาจารย์ เจ้าหน้าที่)

By root February 7, 2019 (No)

แบบฟอร์ม ไฟล์ หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาเกิน 5 วัน ดาวน์โหลด แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร กรณีลาไม่เกิน 5 วัน ดาวน์โหลด ใบแจ้งซ่อม ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด แบบขอคืนครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ ดาวน์โหลด แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตารางสอนส่วนตัวภาคปกติ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตารางสอนส่วนตัวภาคพิเศษ ดาวน์โหลด แบบขออนุมัติให้สอนแทน ดาวน์โหลด ใบแจ้งผลการตัดเกรด ดาวน์โหลด แบบส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ใบแจ้งเกรด “I” ดาวน์โหลด ใบแจ้งเกรดแก้ “ร”,”I” ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานไปราชการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด แบบขออนุญาตจ้างซ่อม ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอใช้ห้องประชุม ดาวน์โหลด แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา ดาวน์โหลด แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ไม่เกิน […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (นักศึกษา)

By root February 7, 2019 (No)

แบบฟอร์ม ไฟล์ แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอถอนรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องโอน-ยกเว้นรายวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเรียนสมทบ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบแทน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดวิชาเพิ่ม ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์ฯ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอย้ายสาขาวิชา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอกรณีที่ไม่มาสอบปลายภาค ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอลาออก ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอลงเกิน 15 หน่วยกิต ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอ Password และพิมพ์ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอชำระเงินลงทะเบียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตั๋วเดือนลดราคาค่ารถ […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด (บริหารโครงการ)

By root February 7, 2019 (No)

แบบฟอร์ม ไฟล์ สารบัญ ดาวน์โหลด ใบปะหน้าเล่มสรุปโครงการ ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ดาวน์โหลด โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติ ดาวน์โหลด กำหนดการการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงาน ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยอธิการบดี (กรณีมีบุคคลภายนอกหรือคณบดีเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน) ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานแต่งตั้งโดยคณบดี ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติเชิญวิทยากร (ถ้ามี) ดาวน์โหลด หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก ดาวน์โหลด หนังสือเชิญวิทยากรภายใน ดาวน์โหลด คำกล่าวรายงาน ดาวน์โหลด คำกล่าวเปิดงาน ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) ดาวน์โหลด ภาพพิธีเปิดงานพร้อมคำบรรยาย ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ (บริการวิชาการ/พัฒนานักศึกษา/อบรม/สัมมนา) ดาวน์โหลด สรุปผลการทดสอบ ก่อน-หลังจัดโครงการ ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบประเมิน ดาวน์โหลด สรุปผลการประเมิน ดาวน์โหลด สรุปความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้าย […]